Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene verkoopvoorwaarden KOIVOERSHOP.NL

  Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leveranciers- en betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden) akkoord gaat.

  1. Koivoershop.nl (onderdeel van WholeFish B.V.)
   Website: www.koivoershop.nl
   E-mail : [email protected]
   KVK nr : 70344809 te LEEUWARDEN
   ABN AMRO: NL58 ABNA 0834 7369 93

  De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en goederen geleverd door Koivoershop.nl:

  1. Assortiment

  Koivoershop.nl is een webwinkel in allerlei producten. Wij leveren uitsluitend aan consumenten. Echter zijn op al onze leveringen uitsluitend onze voorwaarden van toepassing. Wij accepteren dus geen eventuele inkoopvoorwaarden.

  Alle artikelen die verkocht worden zijn niet in strijd met wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden. Indien u van mening bent dat dit wel het geval is wordt u gevraagd om ons dit kenbaar te maken per e-mail.

  Alle prijzen zoals vermeld op de site zijn onder voorbehoud. Wij zijn niet verplicht om te leveren indien deze fout zijn vermeld, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht indien er sprake is van een onjuiste prijs. Wij garanderen de goede werking van de producten, zie onze garantieregeling beschreven onder 9. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schade (direct /indirect) ontstaan door het disfunctioneren van de producten. Onze beperkte aansprakelijkheid is echter nooit in strijd met de Wet.

  1. Privacy

  Wij respecteren uw privacy. Wij verkrijgen uw gegevens alleen uit door uw verzonden mail en door u ingevulde bestelformulieren.
Wij verplichten ons om met zorg om te gaan met uw gegevens. Wij stellen geen gegevens ter beschikking aan derden voor commerciële of niet commerciële doeleinden. De gegevens worden echter wel beschikbaar gesteld aan derden die nodig zijn bij de levering van de producten en op grond van wettelijke verplichtingen.

  Ten slotte waakt Koivoershop.nl voor ongeautoriseerde toegang tot haar gegevensbestanden teneinde misbruik van die gegevens te voorkomen. Koivoershop.nl is niet aansprakelijk (direct /indirect) indien een derde op onrechtmatige wijze de beschikking heeft gekregen over uw persoonlijke gegevens.

  De gegevens die wij van u krijgen gebruiken wij om u te informeren over de status van uw bestelling, een offerte of een advies. Uw e-mail adres zal niet worden gebruikt om reclame-uitingen te verspreiden voor derden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie toe te zenden.

  Mocht u vragen hebben over deze privacy verklaring of wilt u weten welke gegevens wij van u geregistreerd hebben dan kunt u ons een e-mail met dit verzoek zenden.

  1. Bestelling

  U kunt bestellen d.m.v. het -winkelwagensysteem- op de website of via de email indien er onduidelijkheden zijn. Bij alle afstandsverkopen wordt er altijd een e-mail gestuurd met daarin informatie over de bestelde artikelen, de hoeveelheid, de prijs, overige kosten en overige informatie. Indien u een onvolkomenheid aantreft in deze mail dan wordt u verzocht deze onvolkomenheid direct te melden. Indien de goederen door ons besteld zijn, kunt u deze niet meer kosteloos wijzigen. Onze leveranciers berekenen in het algemeen 25% annuleringskosten. In sommige gevallen zijn de producten in het geheel niet te annuleren. U dient dan de volledige aankoopsom te voldoen. Indien u een zending weigert zullen wij alle kosten van levering en incasso op u verhalen. (Zie ook punt 5)

  1. Betaling

  Verschillende soorten van betaling zijn toegestaan, u kunt hiervoor uw keuze maken op de website. Hoofdregel is dat de betaling is ontvangen voordat de levering plaatsvindt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  Bij bestelling van producten betaalt u vooruit via het winkelwagen systeem. Indien levering niet geschiedt krijgt u zonder voorbehoud uw aanbetaling retour. Indien levering deels nagekomen wordt krijgt u voor het niet geleverde gedeelte volledig en zonder voorbehoud uw aanbetaling retour..

  Hier onder volgen de verzendtarieven:

  • Bij bestellingen binnen Nederland wordt altijd €3,95,- in rekening gebracht. Boven de €25,- is franco thuis bezorgd.
  • Bij bestellingen naar het buitenland* gelden andere prijzen. Voor bestellingen naar België &  Duitsland rekenen wij €6,95 exclusief btw. Boven de 20 kilo gelden andere prijzen. neem hiervoor contact met ons op via [email protected].

  *Buitenland = België en Duitsland.

  De overeengekomen prijs is inclusief B.T.W voor particulieren. Koivoershop.nl is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen zonder voorafgaande kennisgeving .Wij zullen echter altijd trachten u van tevoren op de hoogte te stellen.

  1. Eigendomsbepaling

  Zolang er geen volledige betaling van de door Koivoershop.nl geleverde goederen heeft plaatsgevonden blijven deze goederen eigendom van Koivoershop.nl
. -Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derde enig recht daarop verlenen. -Indien de afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Koivoershop.nl tekort schiet of dat er goede grond bestaat om aan te nemen dat de afnemer in die verplichting zal tekort schieten, is Koivoershop.nl gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terugneming gevallen kosten.

  1. Levering

  Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats na bestelling. Het kan echter zijn dat een bepaald product niet voorradig is, de levering kan dan uitgesteld worden met meerdere dagen. Indien de levertijd langer dan 2 weken is wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de mail. U kunt ten alle tijden de status van uw zending opvragen via mail.

  Verzending vindt plaats per post/pakketdienst of indien in de omgeving via eigen service. De voorwaarden van deze maatschappij zijn van toepassing. U kunt in bepaalde gevallen ook kiezen om de goederen zelf op te halen. Dit kan alleen na onderling overleg met Koivoershop.nl. Indien levering niet mogelijk is wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door niet levering, u hoeft logischerwijs ook alleen maar de daadwerkelijk geleverde goederen te betalen.

  1. Overmacht/aansprakelijkheid

  In geval van overmacht aan de zijde van Koivoershop.nl wordt de overeenkomst, zolang de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt, ontbonden als de periode langer duurt dan 2 maanden v.a.de datum van opdracht. In dat geval zal de afnemer slechts gehouden zijn tot betaling van het reeds gepresteerde. Overmacht is mede aanwezig indien de toeleverancier van Koivoershop.nl om welke reden dan ook de verkochte goederen dan wel de benodigde grondstoffen niet of niet tijdig heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst met Koivoershop.nl is geannuleerd.
Koivoershop.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn of zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid voor het doel waarvoor de afnemer de goederen heeft gekocht, van de door Koivoershop.nl geleverde goederen. Koivoershop.nl is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen welke het gevolg zijn van overmacht.

  1. Garantie

  Wij confirmeren ons aan de garantiebepalingen van onze toeleveranciers.
Op al onze producten zit garantie op fabrieksfouten. Alle garantieclaims die gebaseerd zijn op (ondeskundig) gebruik, slijtage, fouten, vallen, stoten etc. worden niet in behandeling genomen. Alle andere claims worden als volgt in behandeling genomen:

  Alle producten worden getest, de garantie begint te lopen vanaf factuur datum. Indien u een product naar ons toezendt komen de kosten van verzending altijd voor uw rekening. Indien een product binnen 7 dagen na levering kapot gaat (bij normaal gebruik) nemen wij de kosten voor verzending voor onze rekening. U dient dit echter direct en onverwijld binnen 7 dagen na levering melding te doen. U dient de goederen goed te verpakken, indien dit niet het geval is, is de eventuele schade door verzending voor uw rekening.

  Indien u garantie claimt dient u de goederen naar ons te retourneren. Let op! U dient doorzichtige tape te gebruiken. Bruine tape is namelijk moeilijk te verwijderen en beschadigt het product. De kosten voor het verzenden naar ons komen voor uw rekening.

  Wij behouden het recht om een verkeerd besteld of geleverd product om te ruilen voor het juiste product, teruggave van uw betaling kan alleen indien wij niet het juiste product kunnen leveren. Het product moet dan onbeschadigd en in de originele verpakking naar ons worden geretourneerd, de kosten voor het verzenden komen voor uw rekening.
De vervoersvoorwaarden, zoals opgenomen in punt 10 zijn onverkort van toepassing. Wij sturen u een bevestiging van ontvangst van de producten. Indien de producten niet in goede staat ontvangen zijn en indien er daardoor extra kosten gemaakt worden, moet u deze kosten eerst voldoen voordat er verdere actie wordt ondernomen om het product te vervangen.

  Op de meeste verkopen aan consumenten zit 1 jaar garantie, tenzij anders aangegeven Dit is van toepassing op alle verkopen.

  De garantie afhandeling gaat als volgt. Het product gaat na ontvangst direct naar de leverancier. Zij besluiten of het product in de garantie valt of niet. Indien dit niet het geval is zijn de gemaakte kosten voor uw rekening. Indien dit wel het geval is krijgt u zo spoedig mogelijk het vervangende exemplaar.

  Het is mogelijk dat er andere garantie voorwaarden zitten op enkele producten. Deze afwijkende voorwaarden staan, indien deze niet gunstiger zijn voor u, altijd vermeld op de site. Indien deze gunstiger zijn hoeven deze niet op de site te staan.

  Op enkele producten is een beperkte garantie van toepassing. Deze beperkingen worden ons opgelegd door onze leveranciers. Wij kunnen deze voorwaarden niet aanpassen en wij kunnen ook geen garantie geven indien onze leverancier de garantie afwijst. Wij doen er echter alles aan om te zorgen dat uw claim gehonoreerd wordt.

  Koivoershop.nl is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het disfunctioneren van een product. Gebruik van de producten is dus voor eigen risico van de klant. Koivoershop.nl houdt zich aan de wettelijke regeling inzake het herroepingsrecht zoals opgenomen in de Wet koop op afstand. De uitzonderingen zoals opgenomen in de wet zijn ook hier van toepassing.

  1. Voorwaarden van verzending

  De verantwoordelijkheid van verzonden producten ligt bij de vervoerder althans de verzender. De ontvanger moet direct bij ontvangst de goederen controleren op fouten. Indien een product beschadigd is of niet correct is dan moet dit onverwijld gemeld worden aan de verzender en indien mogelijk aangetekend worden op de tekenlijst van de vervoerder. U moet de producten versturen in de originele verpakking. De verzendkosten van een bestelling worden aan u doorberekend. Nazending zijn voor onze rekening, evenals garantiezendingen. Verzendingen naar ons toe komen altijd voor uw rekening. Wij raden aan om de producten aangetekend te verzenden. Bij fouten van de vervoerder wordt u dan mogelijk schadeloos gesteld.

  1. Klantenservice

  De klantenservice is te bereiken op [email protected] Wij staan open voor al uw vragen, opmerkingen etc. betreffende Koivoershop.nl. Wij beantwoorden uw vragen zo snel als mogelijk is. Het kan echter gebeuren dat het antwoord enkele dagen op zich laat wachten.

  1. Spaarsysteem

  U kunt sparen voor korting bij het maken van een bestelling of het plaatsen van een recensie. Deze spaartegoeden zijn niet in te wisselen voor contanten en uitsluitend bedoeld voor korting op de aangeboden producten in de webshop. De korting in het systeem heeft een geldigheid van 18 maanden (1,5 jaar). Uw laatste bestelling is leidend voor het bepalen van de verloopdatum. Uw korting komt te vervallen wanneer u geen nieuwe bestelling heeft geplaatst binnen 1,5 jaar na uw laatste order.
  Koivoershop.nl is niet aansprakelijk voor het verlies van de spaarpunten. Mocht de webshop worden opgeheven/ verkocht dan heeft de nieuwe eigenaar het recht om het spaartegoed doen te laten vervallen. U kunt dan geen aanspraak meer maken op uw spaartegoed zowel bij de oude of nieuwe eigenaar. De klant zal ten aller tijde op tijd (minimaal 30 dagen) van te voren worden geïnformeerd over het vervallen van de spaartegoeden.
  Bij onvoorziene technische problemen is Koivoershop.nl niet aansprakelijk voor het spaartegoed. Koivoershop.nl doet er alles aan om uw spaartegoeden te monitoren. Doormiddel van een maandelijkse back-up kunnen wij in de meeste gevallen uw spaartegoeden achterhalen.

  13. Slot bepalingen

  Al het voorgaande gestelde doet niets af aan de in de wet op genomen bepalingen. Wij garanderen een goede afhandeling van uw bestelling, uw eventuele retourzending of garantieclaim. Indien u van mening bent dat wij handelen in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden dan vragen wij u ons op de hoogte te stellen van uw ongenoegen.

  Voordat u een bestelling plaatst krijgt u de gelegenheid deze voorwaarden te lezen. Er wordt daarom vanuit gegaan dat u zich confirmeert aan deze voorwaarden. Wij houden het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen.
Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen worden beslecht door de Kantonrechter dan wel door de Arrondissementsrechtbank te Hilversum. Koivoershop.nl blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »